Wyjaśnić (διασαφέω diasafeō)

Wtedy opuścił tłumy i przyszedł do domu. Podszedłszy do Niego Jego uczniowie mówili: Wyjaśnij nam przypowieść o kąkolu ziemi. (Mt 13,36)

τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν. καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· διασάφησον ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ.

Prośbę uczniów możemy wypowiadać codziennie, gdy tylko sięgamy po Słowo Boże, gdy przychodzą wydarzenia, które nas przerastają, gdy sami siebie już nie rozumiemy.

Rzecz dzieje się w domu, w bliskości z Panem. On przychodzi do mojego domu, aby rozjaśnić, oczyścić mój sposób myślenia.

Dziś na nowo posłucham, co Pan ma mi powiedzieć. Przypominam sobie scenę drogi do Emaus. Tam zdumieni uczniowie mówili do siebie: Czyż serce nam nie pałało, gdy w drodze Pisma nam wyjaśniał?

Komentarz