Jan (Ἰωάννης Ioannes)

Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. (Łk 1,13)

εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος μὴ φοβοῦ Ζαχαρία διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην.

Mam kolegę o imieniu Angel, czyli Anioł. Tak ochrzciła go mama. Jest to imię wzniosłe i przypomina o świecie aniołów.
A jak jest z imieniem Jan? Jan – Jehochanan – znaczy JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża. Łaska jest przychylnością, wspaniałomyślnością, pomocą, opieką, lub niezasłużonym darem udzielanym przez Boga człowiekowi.

Jan – jest to więc mocne imię. Ile to razy śpiewaliśmy refren Psalmu: „Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia”. Takim imieniem Zachariasz nazwał syna. I my dostrzegajmy łaskę, przychylność Boga, w wydarzeniach naszego życia.


Komentarz