Poszukiwać/pragnąć (ζητέω dzēteō)

Kiedy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają/pragną“. Mk 1, 37

καὶ εὗρον αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε.

et cum invenissent eum dixerunt ei quia omnes quaerunt te.

Słownik Stronga podaje, że jako hebraizm termin ten może oznaczać też “uwielbiać”. “Wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana” (por. Iz 54, 13) – na razie motywacja “wszystkich” jest napędzana cudownymi czynami Jezusa. Jednak może się ona oczyścić, bo przecież obecność przy Nim ułatwia słuchanie słowa i zostanie Jego uczniem.

Komentarz