Przeciąć na dwa (διχοτομέω dichotomeō)

(…) nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. (Łk 12,46)

ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡµέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτοµήσει αὐτὸν καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ µετὰ τῶν ἀπίστων θήσει.

W całym Piśmie Świętym termin ten pojawia się jedynie trzy razy.

św. Hieronim komentując ten fragment, nie uważał, żeby ktokolwiek miał być rozcinany na dwie części, jeśli okaże się niewierny. Chodzi o to, że zarządca – symbol przełożonego we wspólnocie – zostanie od niej odcięty, wyłączony. Wydzielanie pożywienia to w sensie duchowym głoszenie słowa i sprawowanie sakramentów. Przełożeni troszczą się o życie duchowe powierzonych sobie ludzi i pamiętają, że jedynym Panem Kościoła jest ich Zbawiciel. Oni są Jego sługami, tak jak pojmował to Paweł przedstawiając się w listach jako “sługa (doulos) Jezusa” i “szafarz (oikonomos) Bożych tajemnic”.

Komentarz