Robić postępy (προκόπτω prokoptō)

Jezus robił postępy w mądrości i dojrzałości, i łasce, u Boga i ludzi. (Łk 2,52)

καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν ἐν τῇ σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις.

Nawet Syn Boży przeszedł drogą wzrastania. Taryfy ulgowej nie było, ale była mądrość i łaska, jak uśmiech Ojca, i dobroć Maryi, i Józefa, i krewnych, i znajomych.

Komentarz