Okup za niewolnika/wyzwolenie niewolnika (λύτρον lytron)

Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby [Mu] służono, ale służyć i dać Swoje Życie na okup za wielu. (Mt 20,28)

ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

Ten fragment przedstawia dwie drogi życia. Jedna droga, to droga panowania, pełna zaszczytów, prestiżu, blichtru i sławy, ogólnie tego, co ma służyć mi. Druga droga, to droga służby, której zwieńczeniem jest oddanie życia za drugiego (por. Iz 53, 10-12). Servire est regnare – służyć to królować.

Komentarz