Wypełnić (πληρόω plēroō)

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. (Mt 5,17-19)

Μὴ νοµίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόµον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι.

W centrum Prawa znajduje się przykazanie miłości, wyraża się ono również w Dekalogu. Tych dwóch uczymy się od dziecka i czasami zapominamy, że chrześcijaństwo to nie przykazania, ale Osoba Jezusa Chrystusa. To On wypełnił Prawo. I tak naprawdę przykazania są obietnicą, że jeśli jesteś w Nim, to je wypełnisz.

Komentarz