Znaleźć (εὑρίσκω heurisko)

Czy Syn Człowieka przyszedłszy znajdzie jeszcze wiarę na ziemi? (Łk 18,8)

πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;

Czasownik εὑρίσκω heurisko występuje 77 razy w Nowym Testamencie. Liczba oczywiście przypadkowa, ale jest ogromna pokusa, by ją zinterpretować. Nie czyńmy tego. Bardziej interesujące jest to, że niemal od początku historii zbawienia to Bóg pierwszy szuka. A na końcu, gdy przyjdzie, czy nadal będziemy schowani w krzaki własnych iluzji, rozmów, egoizmów, neurotycznych frustracji.

Może jednak codziennie budowana więź z Panem Jezusem pozwoli zachować twarz, nabrać ducha, nie wracać po stare rzeczy do domu, nie biegać za pseudozbawicielami, czekać na przyjście Oblubieńca o północy. A On powie: Wejdź do Mojej radości.

Wejdź…

Komentarz