Ocieniać (ἐπισκιάζω episkiadzo)

I rozsądziwszy Anioł powiedział Jej: Duch Święty przyjedzie na Ciebie i Moc Najwyższego ocieni Cię: dlatego i narodzone Święte nazwane będzie Synem Bożym. (Łk 1,35)

καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ.

Czasownik ten pojawia się 5 razy w Nowym Testamencie. I zawsze ma związek z Bożym działaniem. W odniesieniu do Maryi ma to szczególny wymiar, gdyż Bóg jest wobec Niej delikatny. Osłania Ją w cieniu Swych Ramion. Obejmuje miłującym spojrzeniem Tę, która się przed Nim uniżyła. W tym ocienieniu jest zarazem opieka, czułość, jak i umocnienie oraz życie. Nowe Życie – Wcielenie dokonuje się w tajemnicy przed światem, w intymności spotkania i przyjęcia Słowa Boga.

I mnie ocienia dziś Boża Miłość, abym mógł, mogła żyć nowym Życiem, w czułości Boga.

Komentarz