Chcieć (βούλομαι boulomai)

Wszystko zostało przekazane mi przez Ojca Mojego, i nikt nie poznał Syna, jeśli nie Ojciec, ani Ojca ktoś poznaje, jeśli nie Syn i ten, komu Syn zechce objawić. (Mt 11,27)

Πάντα µοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός µου, καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ µὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ µὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν ßούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.

Więcej o Bogu się nie wie, niż wie. Wszystkie cechy Boga odkrywane na drodze logicznych obserwacji i wnioskowania zatrzymują się na tym, jaki Bóg jest. Poznać to, kim Bóg jest, z ludzkiego poziomu istnienia jest niemożliwością. Ta przeszkoda znika, kiedy to Bóg Sam chce się objawić. Kto daje posłuch nauce Syna, ten potwierdza, że chce nawiązać relację z Ojcem. Wtedy dla Syna nie ma żadnego problemu, żeby objawić Ojca.

Komentarz