Biegać naokoło (περιτρέχω peritrecho)

Biegali wkoło całej owej krainy i zaczęli na noszach źle się mających znosić tam, gdzie słyszano że jest. (Mk 6,55)

περιέδραμον ὅλην τὴν χώραν ἐκείνην καὶ ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραβάττοις τοὺς κακῶς ἔχοντας περιφέρειν ὅπου ἤκουον ὅτι ἐστίν.

Jeden raz w całym Nowym Testamencie występuje wybrany na dziś czasownik. Złożony z przyimka περι peri (na temat, w sprawie, z powodu, z racji, około, w pobliżu) oraz czasownika τρέχω trecho (biec; w przenośni: rozchodzić się natychmiast, usilnie zabiegać).

Przybycie Jezusa do Genezaret (z hebr. harfa) wywołuje poruszenie, jak w ulu. Ludzie nasłuchują, gdzie On jest, spieszą się, by za Nim zdążyć. Jest we wsiach i miastach, na rynkach i pośród pól. Wszędzie Go pełno. Kto za Nim zdąży?

Komentarz