Jedno słowo (εἷς λόγος heis logos)

Rozsądziwszy zaś Jezus powiedział im: Zapytam was i Ja o słowo jedno, na które, jeśli odpowiecie mi, i Ja powiem, w czyjej mocy te (rzeczy) robię. (Mt 21,24)

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.

Sam Jezus jest Jedynym i Jednym Słowem Ojca. Jego władza i moc to istota Słowa Życia. Ono sprawia, że wszyscy jesteśmy, Ono zstępuje z Nieba, Ono daje natchnienie prorokom.

Dziś na nowo przyjmę chrzest w Słowie, tzn. zanurzę się w Nie całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił, całym umysłem. Jedno Słowo scali w jedno różne nurty mego życia tak, że i ja będę jeden i jedno z Ojcem.

Komentarz